Publications

Google Scholar | DBLP

Representative Publications:

 1. Guo.-Jun. Qi, Xian-Sheng Hua, Yong Rui, Jinhui Tang, Tao Mei, Hong-Jiang Zhang. “Correlative Multi-Label Video Annotation,” ACM International Conference on Multimedia, pp. 17-26, 2007. (2007 ACM Multimedia Best Paper Award)
 2. Zheng-Jun Zha, Linjun Yang, Tao Mei, Meng Wang, Zengfu Wang, “Visual Query Suggestion,” ACM International Conference on Multimedia, pp. 15-24, 2009. (2009 ACM Multimedia Best Paper Award)
 3. Emily Moxley, Tao Mei, B. S. Manjunath. “Video Annotation through Search and Graph Reinforcement Mining,” IEEE Trans. on Multimedia, 12(3): 184-193, April 2010. (2013 IEEE T-MM Prize Paper Award)
 4. Teng Li, Tao Mei, In-So Kweon, Xian-Sheng Hua. “Contextual Bag of Words for Visual Categorization,” IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, 21(4): 381-392, April 2011. (2014 IEEE T-CSVT Best Paper Award)
 5. Xuyong Yang, Tao Mei, Ying-Qing Xu, Yong Rui, Shipeng Li. “Automatic Generation of Visual-Textual Presentation Layout,” ACM Trans. on Multimedia Computing Communications and Applications, 12(2): 33, 2016. (2017 ACM TOMM Nicolas D. Georganas Best Paper Award)
 6. Tao Mei, Yong Rui, Shipeng Li, Qi Tian. “Multimedia Search Reranking: A Literature Survey,” ACM Computing Surveys, 46(3): 38, September 2014.
 7. Xinchen Liu, Wu Liu, Tao Mei, Huadong Ma. “PROVID: Progressive and Multimodal Vehicle Reidentification for Large-Scale Urban Surveillance,” IEEE Trans. Multimedia, 20(3): 645-658, 2018. (2019 IEEE T-MM Prize Paper Award)
 8. Tao Mei, Xian-Sheng Hua, Shipeng Li. “VideoSense: A Contextual In-Video Advertising System,” IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, 19(12): 1866-1879, Dec. 2009. (The first computational framework for online video advertising)
 9. Yingwei Pan, Tao Mei, Ting Yao, Houqiang Li, Yong Rui. “Jointly Modeling Embedding and Translation to Bridge Video and Language,” IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas, NV, June 2016.
 10. Tao Mei, Bo Yang, Shi-Qiang Yang, Xian-Sheng Hua. “Video Collage: Presenting a Video Sequence Using a Single Image,” The Visual Computer, 25(1): 39-51, Jan. 2009. (2007 ACM Multimedia Best Demo Award)

Recent Publications (since 2014):

[2020]

 1. Tao Mei, Wei Zhang, Ting Yao. “Vision and Language: from Visual Perception to Content Creation,” APSIPA Transactions on Signal and Information Processing, 2020.
 2. Heliang Zheng *, Jianlong Fu, Zheng-Jun Zha, Jiebo Luo, Tao Mei. “Learning Rich Part Hierarchies with Progressive Attention Networks for Fine-Grained Image Recognition,” IEEE Trans. on Image Processing, 29: 476-488, 2020.
 3. Bo Wu *, Wen-Huang Cheng, Yongdong Zhang, Juan Cao, Jintao Li, Tao Mei. “Unlocking Author Power: On the Exploitation of Auxiliary Author-Retweeter Relations for Predicting Key Retweeters”, IEEE Trans. on Knowledge and Data Engineering, 32(3): 547-559, March 2020.
 4. Yinglu Liu, Hailin Shi, Hao Shen, Yue Si, Xiaobo Wang, Tao Mei. “A New Dataset and Boundary-Attention Semantic Segmentation for Face Parsing,” AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020.
 5. Xiaobo Wang, Shifeng Zhang, Shuo Wang, Tianyu Fu, Hailin Shi, Tao Mei. “Mis-classified Vector Guided Softmax Loss for Face Recognition,” AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020.
 6. Qi Cai *, Yingwei Pan, Yu Wang, Jingen Liu, Ting Yao, Tao Mei. “Learning a Unified Sample Weighting Network for Object Detection,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2020.
 7. Yingwei Pan, Ting Yao, Yehao Li, Tao Mei. “X-Linear Attention Networks for Image Captioning,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2020.
 8. Yiheng Zhang, Zhaofan Qiu, Ting Yao, Chong-Wah Ngo, Dong Liu, Tao Mei. “Transfering and Regularizing Prediction for Semantic Segmentation,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2020.
 9. Yingwei Pan, Ting Yao, Yehao Li, Chong-Wah Ngo, Tao Mei. “Exploring Category-Agnostic Clusters for Open-Set Domain Adaptation,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2020.
 10. Mohan Zhou, Yalong Bai, Wei Zhang, Tiejun Zhao, Tao Mei. “Look-into-Object: Self-supervised Structure Modeling for Object Recognition,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2020.

[2019]

 1. Yehao Li *, Yingwei Pan, Ting Yao, Hongyang Chao, Yong Rui, Tao Mei. “Learning Click-based Deep Structure-Preserving Embeddings with Visual Attention,” ACM Trans. on Multimedia Computing Communications and Applications, 2019.
 2. Canyi Lu *, Jiashi Feng, Zhouchen Lin, Tao Mei, Shuicheng Yan. “Subspace Clustering by Block Diagonal Representation”, IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 41(2), 487-501, Feb. 2019.
 3. Dongfei Yu *, Jianlong Fu, Xinmei Tian, Tao Mei. “Multi-source Multi-level Attention Networks for Visual Question Answering,” ACM Trans. on Multimedia Computing Communications and Applications, 2019.
 4. Yitian Yuan *, Tao Mei, Peng Cui, Wenwu Zhu. “Video Summarization by Learning Deep Side Semantic Embedding”, IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, 2019.
 5. Jinhui Tang, Jing Wang *, Zechao Li, Jianlong Fu, Tao Mei. “Show, Reward and Tell: Adversarial Visual Story Generation,” ACM Trans. on Multimedia Computing Communications and Applications, 2019.
 6. Zechao Li, Jinhui Tang, Tao Mei. “Deep Collaborative Embedding for Social Image Understanding,” IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 41(9): 2070-2083, 2019.
 7. Guoshuai Zhao, Xiaojiang Lei, Xueming Qian, Tao Mei. “Exploring Users’ Internal Influence from Reviews for Social Recommendation,” IEEE Trans. on Multimedia, 21(3): 771-781, March 2019.
 8. Dong Li *, Ting Yao, Ling-Yu Duan, Tao Mei, Yong Rui. “Unified Spatio-Temporal Attention Networks for Action Recognition in Videos,” IEEE Trans. on Multimedia, 21(2): 416-428, 2019.
 9. Xiaobo Wang, Shuo Wang, Hailin Shi, Jun Wang, Tao Mei. “Co-Mining: Deep Face Recognition with Noisy Labels,” IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019.
 10. Yuanzhi Liang *, Yalong Bai, Wei Zhang, Xueming Qian, Li Zhu, Tao Mei. “VrR-VG: Refocusing Visually-Relevant Relationships,” IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019.
 11. Ting Yao, Yingwei Pan, Yehao Li, Tao Mei. “Hierarchy Parsing for Image Captioning,” IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019.
 12. Jiajun Deng *, Yingwei Pan, Ting Yao, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tao Mei. “Relation Distillation Networks for Video Object Detection,” IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019.
 13. Yu Sun, Yun Ye, Wu Liu, Wenpeng Gao, Yili Fu, Tao Mei. “Skeleton-disentangling based Self-attention Temporal Network for Human 3D Mesh Recovery from Monocular Video,” IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019.
 14. Xinchen Liu, Meng Zhang, Wu Liu, Jingkuan Song, Tao Mei. “BraidNet: Braiding Semantics and Details for Accurate Human Parsing,” ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2019.
 15. Weijian Ruan *, Wu Liu, Qian Bao, Jun Chen, Yuhao Cheng, Tao Mei. “POINet: Pose-Guided Ovonic Insight Network for Multi-Person Pose Tracking,” ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2019.
 16. Yang Chen *, Yingwei Pan, Ting Yao, Xinmei Tian, Tao Mei. “Mocycle-GAN: Unpaired Video-to-Video Translation,” ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2019.
 17. Dong Li *, Ting Yao, Zhaofan Qiu, Houqiang Li, Tao Mei. “Long Short-Term Relation Networks for Video Action Detection,” ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2019.
 18. Shuo Yang, Wei Yu, Ying Zheng, Hongxun Yao, Tao Mei. “Adaptive Semantic-Visual Tree for Hierarchical Embeddings,” ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2019.
 19. Jianhao Zhang, Yingwei Pan, TIng Yao, He Zhao, Tao Mei.  “daBNN: A Super Fast Inference Framework for Binary Neural Networks on ARM devices,” ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), Open Source Software Competition, 2019.
 20. Jing Wang *, Yingwei Pan, Ting Yao, Jinhui Tang, Tao Mei. “Convolutional Auto-encoding of Sentence Topics for Image Paragraph Generation”,  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), Macao, China, Aug 2019.
 21. Zhaofan Qiu *, Ting Yao, Chong-Wah Ngo, Xinmei Tian, Tao Mei. “Learning Spatio-Temporal Representation with Local and Global Diffusion,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2019.
 22. Xinchen Liu, Wu Liu, Meng Zhang, Jingwen Chen, Lianli Gao, Chenggang Yan, Tao Mei. “Social Relation Recognition from Videos via Multi-scale Spatial-Temporal Reasoning,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2019.
 23. Sijie Song *, Wei Zhang, Jiaying Liu, Tao Mei. “Unsupervised Person Image Generation with Semantic Parsing Transformation,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2019.
 24. Yehao Li *, Ting Yao, Yingwei Pan, Hongyang Chao, Tao Mei. “Pointing Novel Objects in Image Captioning,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2019.
 25. Yingwei Pan, Ting Yao, Yehao Li, Yu Wang, Chong-Wah Ngo, Tao Mei. “Transferrable Prototypical Networks for Unsupervised Domain Adaptation,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2019.
 26. Yiheng Zhang *, Zhaofan Qiu, Jingen Liu, Ting Yao, Dong Liu, Tao Mei. “Customized Architecture Search for Semantic Segmentation,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2019.
 27. Rui Zhu *, Shifeng Zhang, Xiaobo Wang, Longyin Wen, Hailin Shi, Liefeng Bo, Tao Mei. “ScratchDet: Training Single-Shot Object Detectors from Scratch,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2019.
 28. Fuchen Long *, Ting Yao, Zhaofan Qiu, Xinmei Tian, Jiebo Luo, Tao Mei. “Gaussian Temporal Awareness Networks for Action Location,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2019.
 29. Yue Chen *, Yalong Bai, Wei Zhang, Tao Mei. “Destruction and Construction Learning for Fine-grained Image Recognition,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2019.
 30. Jingwen Chen *, Yingwei Pan, Yehao Li, Ting Yao, Hongyang Chao, Tao Mei. “Temporal Deformable Convolutional Encoder-Decoder Networks for Video Captioning”, AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2019.
 31. Lianli Gao, Pengpeng Zeng, Jingkuan Song, Yuan-Fang Li, Wu Liu, Tao Mei, Heng Tao Shen. “Structured Two-stream Attention Network for Video Question Answering”, AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2019.
 32. Yitian Yuan *, Tao Mei, Wenwu Zhu. “To Find Where You Talk: Temporal Sentence Localization in Video with Attention Based Location Regression”, AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2019.

[2018]

 1. Sijie Song *, Tao Mei. “When Multimedia Meets Fashion”, IEEE Multimedia, 25(3), July-Sept. 2018.
 2. Hoseong Kim *, Tao Mei, Hyeran Byun, Ting Yao. “Exploiting Web Images for Video Highlight Detection with Triplet Deep Ranking,” IEEE Trans. on Multimedia, 20(9): 2415-2426, 2018.
 3. Tao Mei, Lusong Li *, Xinmei Tian, Dacheng Tao, Chong Wah Ngo. “PageSense: Towards Style-wise Contextual Advertising via Visual Analysis of Webpage,” IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, 28(1): 254-266, 2018.
 4. Zhaofan Qiu *, Ting Yao, Tao Mei. “Learning Deep Spatio-Temporal Dependency for Semantic Video Segmentation”, IEEE Trans. on Multimedia, 2018.
 5. Jun Xu *, Tao Mei, Rui Cai, Houqiang Li, Yong Rui. “Automatic Generation of Social Event Storyboard From Image Click-Through Data,” IEEE Trans. on Circuits Systems for Video Technology, 28(1): 242-253, 2018.
 6. Cong Guo *, Xinmei Tian, Tao Mei. “Multi-granular Event Recognition of Personal Photo Albums”, IEEE Trans. on Multimedia, 20(7): 1834-1847, 2018.
 7. Yalong Bai *, Kuiyuan Yang, Tao Mei, Wei-Ying Ma, Tiejun Zhao. “Automatic Data Augmentation from Massive Web Images for Deep Visual Recognition,” ACM TOMM, 14(3): 69, 2018.
 8. Qing Li *, Jianlong Fu, Dongfei Yu, Tao Mei, Jiebo Luo. “Tell-and-Answer: Towards Explainable Visual Question Answering using Attributes and Captions”, International Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Brussels, Belgium, 2018.
 9. Dong Li *, Zhaofan Qiu *, Qi Dai, Ting Yao, Tao Mei. “Recurrent Tubelet Proposal and Recognition Networks for Action Detection”, European Conference on Computer Vision (ECCV), Munich, Germany, Sept 2018.
 10. Yalong Bai *, Jianlong Fu, Tao Mei. “Deep Attention Neural Tensor Network for Visual Question Answering”, European Conference on Computer Vision (ECCV), Munich, Germany, Sept 2018.
 11. Ting Yao, Yingwei Pan *, Yehao Li *, Tao Mei. “Exploring Visual Relationship for Image Captioning”, European Conference on Computer Vision (ECCV), Munich, Germany, Sept 2018.
 12. Yumin Suh *, Jingdong Wang, Siyu Tang, Tao Mei, Kyoung Mu Lee. “Part-Aligned Bilinear Representations for Person Re-identification,” European Conference on Computer Vision (ECCV), Munich, Germany, Sept 2018.
 13. Fuchen Long *, Ting Yao, Qi Dai, Xinmei Tian, Jiebo Luo, Tao Mei. “Deep Domain Adaptation Hashing with Adversarial Learning”, ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), July 2018.
 14. Yiheng Zhang *, Zhaofan Qiu *, Ting Yao, Dong Liu, Tao Mei. “Fully Convolutional Adaptation Networks for Semantic Segmentation,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), July 2018.
 15. Qi Cai *, Yingwei Pan *, Ting Yao, Chenggang Yan, Tao Mei. “Memory Matching Networks for One-Shot Image Recognition,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), July 2018.
 16. Yehao Li *, Ting Yao, Yingwei Pan, Hongyang Chao, Tao Mei. “Jointly Localizing and Describing Events for Dense Video Captioning,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), July 2018.
 17. Shuang Ma *, Jianlong Fu, Chang Wen Chen, Tao Mei. “DA-GAN: Instance-level Image Translation by Deep Attention Generative Adversarial Network”, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), July 2018.
 18. Jing Wang *, Jianlong Fu, Jinhui Tang, Zechao Li, Tao Mei. “Show, Reward and Tell: Automatic Generation of Narrative Paragraph from Photo Stream by Adversarial Learning,” AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2018.

[2017]

 1. Yue Wu *, Steven C. H. Hoi, Tao Mei, Nenghai Yu. “Large-Scale Online Feature Selection for Ultra-High Dimensional Sparse Data,” ACM Trans. on Knowledge Discovery from Data, 11(4): 48:1-22, 2017.
 2. Ting Yao, Yingwei Pan, Yehao Li, Zhaofan Qiu, Tao Mei. “Boosting Image Captioning with Attribute,” IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017.
 3. Ryota Hinami *, Tao Mei, Shin’ichi Satoh, “Joint Detection and Recounting of Abnormal Events by Learning Deep Generic Knowledge,” IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Oct. 2017.
 4. Heliang Zheng *, Jianlong Fu, Tao Mei, Jiebo Luo. “Learning Multi-Attention Convolutional Neural Network for Fine-Grained Image Recognition,” IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Oct. 2017. [Oral]
 5. Zhaofan Qiu *, Ting Yao, Tao Mei. “Learning Spatio-Temporal Representation with Pseudo-3D Residual Network,” IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Oct. 2017.
 6. Jun Xu *, Ting Yao, Yongdong Zhang, Tao Mei. “Learning Multimodal Attention LSTM Networks for Video Captioning,” ACM International Conference on Multimedia (ACM Multimedia), Oct. 2017.
 7. Zhaoyang Zeng *, Jianlong Fu, Hongyang Chao, Tao Mei. “Searching Personal Photos on the Phone with Instant Visual Query Suggestion and Joint Text-Image Hashing,” ACM International Conference on Multimedia (ACM Multimedia), Oct. 2017.
 8. Yingwei Pan *, Zhaofan Qiu *, Ting Yao, Houqiang Li, Tao Mei. “To Create What You Tell: Generating Videos from Captions,” ACM International Conference on Multimedia (ACM Multimedia), Oct. 2017.
 9. Zhaofan Qiu *, Yingwei Pan *, Ting Yao, Tao Mei. “Deep Semantic Hashing with Generative Adversarial Networks,” ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), July 2017.
 10. Bo Wu *, Wen-Huang Cheng, Yongdong Zhang, Qiushi Huang, Jintao Li, Tao Mei. “Sequential Prediction of Social Media Popularity with Deep Temporal Context Networks,” International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), July 2017.
 11. Zhaofan Qiu *, Ting Yao, Tao Mei. “Deep Quantization: Encoding Convolutional Activations with Deep Generative Model,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), July 2017.
 12. Ting Yao, Yingwei Pan *, Yehao Li *, Tao Mei. “Incorporating Copying Mechanism in Image Captioning for Learning Novel Objects,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), July 2017.
 13. Jianlong Fu, Heliang Zheng *, Tao Mei. “Look Closer to See Better: Recurrent Attention Convolutional Neural Network for Fine-grained Image Recognition,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), July 2017. [Oral]
 14. Dongfei Yu *, Jianlong Fu, Yong Rui, Tao Mei. “Multi-level Attention Networks for Visual Question Answering,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), July 2017.
 15. Yingwei Pan *, Ting Yao, Houqiang Li, Tao Mei. “Video Captioning with Transferred Semantic Attributes,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), July 2017.
 16. Yu Liu *, Jianlong Fu *, Tao Mei, Chang Wen Chen. “Let Your Photos Talk: Generating Narrative Paragraph for Photo Stream via Bidirectional Attention Recurrent Neural Networks,” AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), Feb. 2017.

[2016]

 1. Yue Wu *, Xu Shen *, Tao Mei, Xinmei Tian, Nenghai Yu, Yong Rui. “Monet: A System for Reliving Your Memories by Theme-based Photo Storytelling”, IEEE Trans on Multimedia, 18(11): 2206-2216, 2016.
 2. Xuyong Yang *, Tao Mei, Ying-Qing Xu, Yong Rui, Shipeng Li. “Automatic Generation of Visual-Textual Presentation Layout,” ACM Trans. on Multimedia Computing Communications and Applications, 12(2): 33, 2016. (2017 ACM TOMM Nicolas D. Georganas Best Paper Award )
 3. Xinchen Liu, Wu Liu, Tao Mei, Huadong Ma. “A Deep Learning-Based Approach to Progressive Vehicle Re-identification for Urban Surveillance,” European Conference on Computer Vision (ECCV), pp. 869-884, Oct. 2016.
 4. Bo Wu *, Wen-Huang Cheng, Yongdong Zhang, Tao Mei. “Time Matters: Multi-scale Temporalization of Social Media Popularity”, ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), pp. 1336-1344, Oct. 2016.
 5. Yehao Li *, Ting Yao, Tao Mei, Hongyang Chao, Yong Rui. “Share-and-Chat: Achieving Human-Level Video Commenting by Search and Multi-View Embedding”, ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), pp. 928-937, Oct. 2016.
 6. Yingwei Pan *, Tao Mei, Ting Yao, Houqiang Li, Yong Rui. “Jointly Modeling Embedding and Translation to Bridge Video and Language,” IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas, NV, June 2016. (Oral)
 7. Jun Xu *, Tao Mei, Ting Yao, Yong Rui. “MSR-VTT: A Large Video Description Dataset for Bridging Video and Language,” IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas, NV, June 2016.
 8. Ting Yao *, Tao Mei, Yong Rui. “Highlight Detection with Pairwise Deep Ranking for First-Person Video Summarization,” IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas, NV, June 2016. (Spotlight)
 9. Chuang Gan *, Ting Yao, Kuiyuan Yang, Yi Yang, Tao Mei. “You Lead, We Exceed: Labor-Free Video Concept Learning by Jointly Exploiting Web Videos and Images,” IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas, NV, June 2016. (Spotlight)
 10. Qing Li *, Zhaofan Qiu *, Ting Yao, Tao Mei, Yong Rui, Jiebo Luo. “Action Recognition by Learning Deep Multi-Granular Spatio-Temporal Video Representation”, ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), New York City, USA, June 2016. (Best Paper Finalist)
 11. Jingwen Wang *, Jianlong Fu, Yong Xu, Tao Mei. “Beyond object recognition: Deep visual sentiment analysis via affective concept supervision and transfer”, International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), New York City, USA, July 2016.
 12. Yingwei Pan *, Yehao Li *, Ting Yao, Tao Mei, Houqiang Li, Yong Rui. “Learning Deep Intrinsic Video Representation by Exploring Temporal Coherence and Graph Structure”, International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), New York City, USA, July 2016.
 13. Ting Yao *, Fuchen Long *, Tao Mei, Yong Rui. “Deep Semantics-preserving and Ranking-based Hashing for Image Retrieval”, International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), New York City, USA, July 2016.
 14. Bo Wu *, Tao Mei, Wen-Huang Cheng, Yongdong Zhang. “Unfolding Temporal Dynamics: Predicting Social Media Popularity Using Multi-scale Temporal Decomposition,” AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 272-278, 2016.

[2015 and before]

 1. Xinmei Tian, Zhe Dong, Kuiyuan Yang, Tao Mei. “Query-Dependent Aesthetic Model with Deep Learning for Photo Quality Assessment,” IEEE Trans. on Multimedia, 17(11): 2035-2048, 2015.
 2. Yu-Gang Jiang, Qi Dai, Tao Mei, Yong Rui, Shih-Fu Chang. “Super-Fast Event Recognition in Internet Videos,” IEEE Transactions on Multimedia, 17(8): 1174-1186, 2015.
 3. Yue Wu *, Tao Mei, Ying-Qing Xu, Nenghai Yu, Shipeng Li. “MoVieUp: Automatic Mobile Video Mashup,” IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, 25(12): 1941-1954, 2015.
 4. Shiyang Lu *, Tao Mei, Jingdong Wang, Jian Zhang, Zhiyong Wang, Shipeng Li. “Exploratory Product Image Search with Circle-to-Search Interaction,” IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, 25(7): 1190-1202, 2015.
 5. Yingwei Pan *, Ting Yao, Houqiang Li, Chong Wah Ngo, Tao Mei. “Semi-supervised Hashing with Semantic Confidence for Large Scale Visual Search,” ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), Santiago, Chile, Aug 2015.
 6. Jianlong Fu *, Yue Wu*, Tao Mei, Jinqiao Wang, Hanqing Lu, Yong Rui. “Relaxing from Vocabulary: Robust Weakly-Supervised Deep Learning for Vocabulary-Free Image Tagging,” IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Santiago, Chile, Nov 2015.
 7. Ting Yao *, Tao Mei, Chong-Wah Ngo. “Learning Query and Image Similarities with Ranking Canonical Correlation Analysis,” IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Santiago, Chile, Nov 2015. (oral)
 8. Jianlong Fu *, Tao Mei, Kuiyuan Yang, Hanqing Lu, Yong Rui. “Tagging Personal Photos with Transfer Deep Learning,” International World-Wide Web Conference (WWW), 2015.
 9. Ting Yao *, Yingwei Pan *, Chong Wah Ngo, Houqiang Li, Tao Mei. “Semi-supervised Domain Adaptation with Subspace Learning for Visual Recognition,” IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Boston, USA, 2015.
 10. Wu Liu *, Tao Mei, Yongdong Zhang, Cherry Che, Jiebo Luo. “Multi-Task Deep Visual-Semantic Embedding for Video Thumbnail Selection,” IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Boston, USA, 2015.
 11. Yongdong Zhang, Xiaopeng Yang *, Tao Mei. “Image Search Re-ranking with Query-dependent Click-based Relevance Feedback,” IEEE Trans. on Image Processing, 23(10): 4448-4459, 2014.
 12. Shiyang Lu *, Tao Mei, Jingdong Wang, Jian Zhang, Zhiyong Wang, Shipeng Li. “Browse-to-Search: Interactive Exploratory Search with Visual Entities,” ACM Trans. on Information Systems, 32(4): 18:1-27, 2014.
 13. Tao Mei, Yong Rui, Shipeng Li, Qi Tian. “Multimedia Search Reranking: A Literature Survey,” ACM Computing Surveys, 46(3): 38, Sept. 2014.
 14. Wenyuan Yin *, Tao Mei, Chang Wen Chen, Shipeng Li. “Learning to Photograph with Social Context via Mobile Devices,” IEEE Trans. on Multimedia, 16(1): 184-200, 2014.
 15. Suman D. Roy *, Tao Mei, Wenjun Zeng, Shipeng Li. “Towards Cross-Domain Learning for Social Video Popularity Prediction,” IEEE Trans. on Multimedia, 15(6): 1255-1267, 2013. (IEEE ComSoc MMTC 2015 Best Journal Paper Award)
 16. Chun-Che Wu *, Tao Mei, Winston Hsu, Yong Rui. “Learning to Personalize Trending Image Search Suggestion,” ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), 2014.
 17. Yingwei Pan *, Ting Yao *, Tao Mei, Houqiang Li, Chong-Wah Ngo, Yong Rui. “Click-through-based Cross-view Learning for Image Search,” ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), 2014.
 18. Ting Yao *, Tao Mei, Chong-Wah Ngo, Shipeng Li. “Annotate for Free: Video Tagging by Mining User Search Behavior,” ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2013.
 19. Wu Liu *, Tao Mei, Yongdong Zhang, Jintao Li, Shipeng Li. “Listen, Look, and Gotcha: Instant Video Search with Mobile Phones by Layered Audio-Video Indexing,” ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2013.
 20. Wenyuan Yin *, Tao Mei, Chang Wen Chen. “Automatic Generation of Social Media Snippets for Mobile Browsing,” ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2013.

Note *: students or interns that I mentored at JD AI Research or Microsoft Research.